New Face

Gelieve zaterdag tussen 16u – 18u en zondag tussen 8u30 – 10u ter plaatse aanwezig te zijn voor de weging en inschrijving.
Wedstrijd New Face aanvang 11u00.

Indien je in een team behoort gelieve de naam in te vullen om in aanmerking te komen voor een team award.
Iedere deelnemer neemt voor eigen rekening/risico deel aan de wedstrijd/evenement. De bond is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die deelnemers lijden als gevolg van hun deelname aan trainingen, wedstrijden of evenementen welke onder auspiciën van de bond of door de bond zelf worden georganiseerd, dan wel door toedoen of nalatigheid van de door de bond aangestelde personen. Eventuele dopingcontroles vinden buiten de verantwoordelijkheid van de NPC Benelux plaats. De bond is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig houden van trainingen, wedstrijden of evenementen. Een deelnemer die schade toebrengt aan eigendommen van de bond dient die schade op eerste verzoek volledig te vergoeden. Een deelnemer die bij een training, wedstrijd of evenement schade toebrengt aan een ander dan de bond, is voor die schade aansprakelijk en vrijwaart de bond tegen alle aanspraken die derden jegens de bond zouden kunnen doen gelden. De NPC houdt zich het recht voor om data en locatie te veranderen of te annuleren, zonder vermelding of mededeling. IN HET RECENTE VERLEDEN WERDEN DE WEDSTRIJDORGANISATOREN GECONFRONTEERD MET HOGE EXTRA REINIGINGSKOSTEN IN DE ZAAL OF HET THEATER DOOR HET BRUININGSMIDDEL DAT DEELNEMERS GEBRUIKEN. DIT BRUINSEL BEVOND ZICH OP DE MUREN, VLOERBEDEKKING, ZITPLAATSEN, IN DE TOILETTEN, ETC. SOMMIGE THEATERDIRECTEUREN ZIJN DAAROM TERUGHOUDEND OM DE ZAAL OPNIEUW TER BESCHIKKING TE STELLEN . WE WILLEN GRAAG EEN MOOIE WEDSTRIJD LOCATIE, DAT VINDEN WE ALLEN BELANGRIJK. DAAROM JULLIE MEDEWERKING GEVRAAGD: BEPERK HET GEBRUIK VAN HET BRUININGSMIDDEL EN GEBRUIK HET ALLEEN ACHTER OP HET PODIUM ! NIET IN DE KLEEDKAMERS, NIET OP TOILETTEN. GA NIET ZITTEN OP EEN ZITPLAATS IN DE ZAAL IN KORTE BROEK. GEBRUIK LANGE BROEK MET TRAININGS PAK, LANGE MOUWEN. TREK JE SCHOENEN AAN. NEEM DE NODIGE PLASTIC HANDSCHOENEN MEE EN ’n STRETCHER EN KLAPSTOEL TER VOORKOMING VAN BRUINSEL OP DE VLOERBEDEKKING. MAAK GEBRUIK VAN DE WC MET PLASTIC BEDEKKING ZODAT DE ORGANISATOR NIET GECONFRONTEERD WORDT MET EXTRA HOGE KOSTEN. DIT GELD KUNNEN WE BETER BESTEDEN VOOR EXTRA PRIJZEN. DAT IS EEN VEEL BETERE BESTEDING. WE REKENEN OP JULLIE M E D E W E R K I N G !

Graphic & Webdesign, photo & video by #jetfotograaf

Voor al uw ontwerpen

www.jetfotograaf.be

FOLLOW US